𝙱ỏ 𝟷 𝚐𝚒â𝚢 𝚡𝚎𝚖 đườ𝚗𝚐 ‘𝚛â𝚞 𝚛ồ𝚗𝚐’ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚋𝚒ế𝚝 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚜ướ𝚗𝚐 – 𝚔𝚑ổ 𝚛𝚊 𝚜𝚊𝚘

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ướ𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌, đườ𝚗𝚐 𝚛â𝚞 𝚛ồ𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚝ừ 𝚖ũ𝚒 𝚟à 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚔é𝚘 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚌ằ𝚖. 𝙽𝚑ì𝚗 𝚟à𝚘 đườ𝚗𝚐 𝚛â𝚞 𝚛ồ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚊 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚍ự …

Đọc tiếp

𝙽ế𝚞 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒á𝚙 𝚗à𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 ă𝚗 𝚝ấ𝚗 𝚝ớ𝚒, 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟ề 𝚝ấ𝚙 𝚗ậ𝚙

𝙽ế𝚞 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒á𝚙 𝚗à𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 ă𝚗 𝚝ấ𝚗 𝚝ớ𝚒, 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟ề 𝚝ấ𝚙 𝚗ậ𝚙 𝚃𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í …

Đọc tiếp