𝙷𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả độ𝚝 𝚙𝚑á 𝚌ủ𝚊 𝚖ũ𝚒 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝙿𝚏𝚒𝚣𝚎𝚛 𝚝𝚑ứ 𝟹: 𝚃𝚑ê𝚖 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖 𝚖ũ𝚒 𝚋ổ 𝚜𝚞𝚗𝚐

𝙷𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả độ𝚝 𝚙𝚑á 𝚌ủ𝚊 𝚖ũ𝚒 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝙿𝚏𝚒𝚣𝚎𝚛 𝚝𝚑ứ 𝟹: 𝚃𝚑ê𝚖 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖 𝚖ũ𝚒 𝚋ổ 𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚖ũ𝚒 𝚝𝚒ê𝚖 𝚟ắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚗𝙲𝚘𝚅 …

Đọc tiếp