𝙽ế𝚞 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒á𝚙 𝚗à𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 ă𝚗 𝚝ấ𝚗 𝚝ớ𝚒, 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟ề 𝚝ấ𝚙 𝚗ậ𝚙

𝙽ế𝚞 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒á𝚙 𝚗à𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 ă𝚗 𝚝ấ𝚗 𝚝ớ𝚒, 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟ề 𝚝ấ𝚙 𝚗ậ𝚙 𝚃𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟷 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í …

Đọc tiếp